Bê tông tươi - Bê tông nhựa Lê Phan - Đường số 1 Trung tâm Nhơn Trạch

Đường số 1 Trung tâm Nhơn Trạch