Bê tông tươi - Bê tông nhựa Lê Phan - Trụ sở ngân hàng Nam Á

Trụ sở ngân hàng Nam Á