Bê tông tươi - Bê tông nhựa Lê Phan - Giai đoạn 2 Nhà máy Unilever Viet Nam

Giai đoạn 2 Nhà máy Unilever Viet Nam