Bê tông tươi - Bê tông nhựa Lê Phan - Đường nội bộ KCN Mỹ Phước

Đường nội bộ KCN Mỹ Phước