Bê tông tươi - Bê tông nhựa Lê Phan - Cầu vượt Nguyễn Tri Phương - 3/2

Cầu vượt Nguyễn Tri Phương - 3/2