Bê tông tươi - Bê tông nhựa Lê Phan - Trụ sở điều hành và trung tâm thương mại Viettel

Trụ sở điều hành và trung tâm thương mại Viettel