Bê tông tươi - Bê tông nhựa Lê Phan - Trung tâm Ung bứu Bệnh viện Chợ Rẫy

Trung tâm Ung bứu Bệnh viện Chợ Rẫy