Bê tông tươi - Bê tông nhựa Lê Phan - Đại lộ Đông Tây (Đường Mai Chí Thọ)

Đại lộ Đông Tây (Đường Mai Chí Thọ)